Grote onzekerheid onder leden coöperatie Erfgoed Gelderland over gevolgen coronacrisis

932
Het Airbornemuseum had in het kader van de herdenking van de bevrijding de gehele presentatie vernieuwd. Helaas op dit moment door niemand te zien.

Deze week zijn de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek dat Erfgoed Gelderland heeft uitgevoerd onder haar leden over de gevolgen van de coronacrisis. De respons van maar liefst 70 procent binnen een week en de resultaten tonen aan dat de onrust ook onder de Gelderse erfgoedorganisaties groot is. Dit is in lijn met de landelijke tendens. Met de resultaten van het onderzoek wil Erfgoed Gelderland, samen met andere brancheorganisaties, aandacht vragen voor deze problematiek bij overheden en fondsen.

Het onderzoek bestond uit een enquête en een telefonische rondgang langs een groot aantal erfgoedorganisaties, allen leden van Erfgoed Gelderland. Uit het onderzoek blijkt vooral dat de onzekerheid groot is, met name over de duur van de beperkende maatregelen en de interpretatie van de regelingen. Voor bijna alle leden geldt dat hun openstelling, exposities, doorlopende activiteiten zoals lezingen en rondleidingen zijn afgelast. Slechts een klein deel van de aangesloten leden van de coöperatie zegt dat zij rustig doorwerken. Dit betreft met name de historische verenigingen.

Grote financiële impact
Voor een groot deel van de musea en monumentenorganisaties is vooral de financiële impact groot. Met name de musea zonder structurele subsidie die zich de afgelopen jaren een meester toonden in het ondernemerschap, worden nu hard getroffen. Bij 48 procent van de ondervraagden valt een substantieel deel van de inkomsten weg uit entree, verkoop en horeca. Een aantal vreest voor het voortbestaan. Dat is in lijn met het onderzoek van de Museumvereniging: 25 procent van de Nederlandse musea denkt dit jaar nog om te vallen, 20 procent denkt de lonen van de maand mei niet meer te kunnen betalen.

Medewerkers en vrijwilligers
Voor de meeste organisaties met betaalde medewerkers geldt dat de betaling van de lonen doorloopt, een kleiner deel heeft werktijdverkorting of een uitkering aangevraagd. Een aantal leden geeft duidelijk aan dat deze situatie niet al te lang kan duren, omdat er dan wel serieuze liquiditeitsproblemen gaan ontstaan. De organisaties die alleen met vrijwilligers werken, worden sociaal en maatschappelijk getroffen door het wegvallen van het netwerk en alle contacten. Zij maken zich zorgen over de kwetsbaarheid van de oudere vrijwilligers.

Tegemoetkomingen
Deze week is bekend geworden dat een aantal Gelderse musea zowel een tegemoetkoming in de salariskosten (TNOW) als een bedrag van €4.000 hebben ontvangen voor de dekking van vaste lasten (TOGS). Ook heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven steun toegezegd voor ‘cruciale culturele instellingen’. Erfgoed Gelderland zal zich, samen met andere brancheorganisaties, blijven inzetten voor steun aan de regionale en kleinere erfgoedorganisaties.

De volledige resultaten van het onderzoek zijn te bekijken op erfgoedgelderland.nl.

Coöperatie Erfgoed Gelderland – Samen verleden toekomst geven
Erfgoed Gelderland werkt vanuit een hecht netwerk van meer dan tweehonderd erfgoedorganisaties en draagt bij aan de versterking van het brede erfgoedveld door kennisdeling te stimuleren, in te spelen op trends en ontwikkelingen en bovenregionale en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten te initiëren.